AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME METNİ

Aşağıdaki bilgilendirme metni, Mersin Teknik Servis olarak (“Şirket”), müşterilerimizin kişisel verilerini ne amaçlarla işleneceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Mersin Teknik Servis tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Mersin Teknik Servis olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin proje işlemlerimiz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.
Veri sorumlusu olarak; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, verinizin bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda akdedilen hizmet veya satış sözleşmelerinin ve sair sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati ve yasal düzenlemeler gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla Şirket nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.
• Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adi, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşmetutarının Mali MüşavirlikFirması’naaktarım söz konusu olabilmektedir.
• Faturalarınmüşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.
• Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için adınız, soyadınız , kimlik bilgileriniz yasaya uygun olarak talep edilmesi kaydıyla emniyet/savcılık ve mahkemelere aktarılmaktadır. Bunun dışında savunma hakkı ve mahkemeleri bilgilendirme kapsamında avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olmasıkoşuluylakişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz.
• KVKK MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’tenyanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmışolabileceğialıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınızvardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen Sartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayınkoşullarına göre tarafımızcadeğerlendirilecektir. Bu bağlamdaseçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işleminŞirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzuŞirketin internet adresine başvuruda bulunarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize bilgi vermeniz gerekmektedir.

Call Now ButtonServis Çağır